Науковий ліцей Чурюмова спільно з волонтерами запустили платформу з безкоштовними онлайн уроками в режимі реального часу
1 березня відбувся запуск освітньої онлайн платформи від «Наукового ліцею ім. Клима Чурюмова", до якої можуть долучитись усі школярі України, які мають доступ до Інтернету. Дана ініціатива спрямована на зменшення стресу дітей і забезпечення доступу до освіти під час активних бойових дій в Україні. Презентацію можна переглянути на ютуб каналі за посиланням: https://youtu.be/-sY2ucZiCAo

На прохання батьків дітей України, котрі сидять в підвалах/бомбосховищах, перемістились в нові місця проживання, їдуть/виїхали закордон або знаходяться поруч з батькам, які працюють та волонтерять в режимі 24/7 задля перемоги України створено освітню платформу на базі Наукового ліцею Чурюмова. Вона дає можливість усім школярам, які мають доступ до мережі Інтернет, слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, Speaking Club, авторські курси від вчених та митців та цікаві інтерактиви неформальної освіти. Протягом дня будуть регулярні включення психологів. Ці заняття відбуваються за розкладом в режимі реального часу з живим вчителем.

Науковий ліцей Чурюмова - це фізмат онлайн школа, в якій навчаються учні 5, 6 класів. Тому для школярів цих класів в розкладі є предмети за державним стандартом спеціалізованої наукової освіти. Одночасно, створено розклад для слухачів різновікової групи. Планується відкриття занять для інших класів, на які буде запит у батьків.

В дані скрутні часи найважче нашим дітям - вони налякані і спантеличені. Школи не працюють, обірвані зв'язки з друзями і однокласниками. Щоб зменшити психологічну напругу, стрес та відволікти від реалій сьогодення, запрошуємо всіх, хто має можливість, приєднуватись до занять в Ліцеї. Онлайн заняття будуть проводитись з вчителями в режимі живого спілкування.

Слухачем онлайн занять може стати кожен бажаючий незалежно від віку та класу, підключившись до будь-якого заняття з нашого розкладу, котрий публікується в нашому телеграм каналі.

Щоб приєднатись до наших занять, необхідно:

  1. Зареєструватися за посиланням заповнивши гугл-форму: https://forms.gle/KJEFsbwaTDJZ8VaKA

2. Встановити на своєму пристрої додаток Telegram

3. Після реєстрації Вас буде приєднано до нашого телеграм-каналу, де буде надаватись щоденний розклад занять для дітей різновікових груп та інші інформаційні оголошення.


Ця ініціатива здійснюється Науковим ліцеєм Чурюмова на засадах волонтерства спільно з ВГО "Поруч", Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України як відкрита освітня мережа, до якої можна приєднатись.

Рахунок для благодійних внесків: http://cigs.com.ua/support

#оборонадітейУкраїни #доступнаосвіта

Інструкція як встановити Телеграм

Для користувачів Android:

  1. Заходимо в Play маркет > вводимо в пошуку Telegram і завантажуємо додаток, відкриваємо його, дотримуємось інструкцій для реєстрації (реєстрація поводиться за номером телефону).

  2. Після цього з головного екрану додатку у лівому верхньому куті натискаємо на меню (три рисочки), далі «Налаштування/Настройки/Settings», під рядком з номером телефону натискаємо на рядок «Псевдонім/Имя пользователя/Username" (в залежності від мови додатку) та копіюємо його. Якщо ви не задавали його при реєстрації, придумайте та введіть у рядок, натисніть на галочку у правому верхньому куті.

  3. Потім знову натисніть на вже встановлений псевдонім та скопіюйте його. Його і потрібно вставити у реєстраційну гугл-форму (пункт «Нік в Телеграмі»)
Для користувачі IPhone:

  1. Заходимо в AppStore > вводимо в пошуку Telegram і завантажуємо додаток, відкриваємо його, дотримуємось інструкцій для реєстрації (реєстрація поводиться за номером телефону).

  2. Після цього з головного екрану додатку у правому нижньому куті натискаємо на вкладку «Налаштування/Настройки/Settings» (в залежності від мови додатку), далі у верхньому правому куті натискаємо на кнопку «Змінити/Изм./Edit" і копіюємо рядок «Псевдонім/Имя пользователя/Username". Якщо ви не задавали його при реєстрації, придумайте та введіть у рядок, натисніть на галочку у правому верхньому куті.

  3. Потім знову натисніть на вже встановлений псевдонім та скопіюйте його. Його і потрібно вставити у реєстраційну гугл-форму (пункт «Нік в Телеграмі»).

Churyumov Science Lyceum together with volunteers launched a platform with free online lessons in real time
The online educational platform started working on March 1. It can be joined by all Ukrainian schoolchildren who have access to the Internet. This initiative aims to reduce the stress of children and provide access to education during active hostilities in Ukraine. The presentation can be viewed on YouTube at: https: / /youtu.be/-sY2ucZiCAo

At the request of parents of Ukrainian children who live in basements / bomb shelters, move to new places of residence, travel abroad or are close to parents who work and volunteer 24/7 for the victory of Ukraine created an educational platform based on Churyumov Lyceum. It allows all students who have access to the Internet to listen to school curricula, popular science lectures, Speaking Club, author courses from scientists and artists and interesting interactive non-formal education. There will be regular psychologists during the day. These classes are scheduled in real time with a live teacher.

Churyumov Scientific Lyceum is an online physics school where students of 5th and 6th grades study. Therefore, for students of these classes in the schedule there are subjects according to the state standard of specialized scientific education. At the same time, a schedule was created for students of different ages. It is planned to open classes for other classes, which will be requested by parents.

In these difficult times, the hardest thing for our children - they are scared and confused. Schools are closed, ties with friends and classmates are severed. To reduce psychological tension, stress and distract from the realities of today, we invite everyone who has the opportunity to join the classes at the Lyceum. Online classes will be conducted with teachers in live communication.

Anyone can listen to online classes, regardless of age and class, by joining any class on our schedule, which is published in our telegram channel.

To join our classes, you must:

1. Register by filling out the Google form: https://forms.gle/KJEFsbwaTDJZ8VaKA

2. Install the Telegram application on your device

3. After registration, you will be connected to our telegram channel, which will provide a daily schedule of classes for children of different ages and other informational announcements.

This initiative is carried out by the Churyumov Scientific Lyceum on a volunteer basis together with the NGO "Near", the Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine as an open educational network to which you can join.

We ask everyone who cares to help with donations for the successful work of this project!

Charitable contribution account: http://cigs.com.ua/support

#оборонадітейУкраїни #доступнаосвіта


Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.